Đã hết thời hạn đăng ký xét miễn thi và quy đổi điểm các học phần Tiếng Anh

CỔNG ĐĂNG KÝ XÉT MIỄN THI VÀ QUY ĐỔI ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2022.01 Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà